KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
193/2020 2020-09-24 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 193 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19
192/2020 2020-09-24 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 192 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie kursów przygotowawczych do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego oraz wysokości opłat za udział w kursie
191/2020 2020-09-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 191 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024
190/2020 2020-09-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 190 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania struktury organizacyjnej do zarządzania wdrożeniem oprogramowania kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków dotyczących zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego, reprezentujących Warszawski Uniwersytet Medyczny
189/2020 2020-09-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 189 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie utworzenia internetowego systemu wewnętrznych aktów prawnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
189/2020 2020-09-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 189 z dnia 21 września 2020 r. - załącznik (Wzór aktu normatywnego)
188/2020 2020-09-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 188 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania komisji wyjaśniającej sposób przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
187/2020 2020-09-17 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 187 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu przedstawiania zaświadczeń o wykonanych obowiązkowych badaniach lekarskich przez studentów pierwszego roku w roku akademickim 2020/2021
186/2020 2020-09-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 186 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Nauki
185/2020 2020-09-11 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 185 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych”
184/2020 2020-09-11 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 184 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Ocena wpływu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC) na nasilenie procesu zapalnego w przebiegu martwiczego zapalenia jelit (NEC)”
183/2020 2020-09-10 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 183 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Antymobbingowej
182/2020 2020-09-10 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 182 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
181/2020 2020-09-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 181 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
181/2020 2020-09-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 181 z dnia 8 września 2020 r. - załącznik (Regulamin wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)